הבית היהודי השלם

עוד בנושא…

גבי גזית בראיון עם הרב סופר בעד ריבוי נשים!

הרב דב שטיין בעד ריבוי נשים!

סקר

אם גדולי הדור יעודדו, הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

רשימת תפוצה

הכי נצפים היום

הבית היהודי השלם

Could not load widget with the id 453.
אתם רבנים? אתם מקורבים לרבנים? מצווה גדולה חלה עליכם ללמוד את הנושא לעומק, ולגלות דעתכם.
 • למען השם.
 • למען בנות ישראל הרווקות.
 • למען בחורי ישראל,הרבות קדושה בעם השם.
 • למען להרבות זרע ישראל.
רוצים להשפיע?
יש לכם מקורות?
מאמינים שאפשר לשנות?
אתם נשואים לשני נשים? רוצים לשתף אותנו באורח החיים שלכם, אתם מכירים משפחה עם שני נשים רוצים לספר על אורח חייהם?

שו"ת יביע אומר חלק ח – אה"ע סימן ב

מרן הרב עובדיה יוסף ,הראשון לציון ג) ואגב דאיירי בדין חרם רגמ"ה, אשיחה וירוח לי.

כי בהיותי משרת בקודש כרב ראשי בת"א וראש אבות בתי הדין, בחודש אייר תשל"א כינסתי וקראתי לאסיפת בתי הדין עם אבות בתי הדין בת"א שליט"א (שמונה בתי דין), ונשאתי דברים בפניהם בענין חרם רגמ"ה, בשומעי כי יש בתי דין שפוסקים להחמיר גם על הספרדים ועדות המזרח בענין זה, בהחילם חדר"ג גם על עדות המזרח בפסקיהם, ושגגה היא בידם,שכבר כתב מהרשד"ם (בחיו"ד סי' קמ), שחרם רגמ"ה לא נתפשט אלא בין האשכנזים. ע"ש.

גם הרדב"ז בתשובה שהובאה בשו"ת מהר"י בי רב (סוף סי' סא) כתב, שבירושלים ובכל המקומות האלה לא נתפשטה גזרת רגמ"ה, ונהגו לישא כמה נשים ואין פוצה פה. ע"ש.

וכ"כ המהר"ם אלשקר (סוף סימן צה), שרוב הגליות כגון בגלילות ספרד ובמערב ובכל המזרח לא קבלו עליהם מעולם תקנת רגמ"ה לא אז ולא היום. ע"ש.

וכ"כ הכנסת הגדולה (אה"ע סי' א הגב"י אות נג), שתקנת רגמ"ה לא פשטה בספרד ובמערב ובארצות המזרח, וכמ"ש המהרלנ"ח (סי' כו) והמהריב"ל ח"א (כלל ב דף יח ע"א), ובשו"ת משפט צדק ח"ב (סי' א וע'). ע"ש.

וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרן ח"ב (סי' סו). ע"ש. וכ"כ החקרי לב (ח"ג מיו"ד סי' פז) ובשו"ת צל הכסף ח"ב (חאה"ע סי' י). ובשו"ת טוב לישראל (דף יז ע"ג והלאה). ובשו"ת עולת איש (חאה"ע ס"ס ג) ובשו"ת שארית יוסף ידיד ח"ב (עמוד קסז). ועוד.

ואין ספק שהחומרא בזה בזמנינו גורמת לתקלות רבות, שאם הבעל לא דתי, הולך ולוקח לו פילגש הידועה בצבור, ומה הועילו חכמים בתקנתם, ואם הוא דתי בודאי שלא ניצול מהרהורי עבירה הקשים מעבירה, ואולי גם מעשה ח"ו.

היעב"ץ

אין אומה ראויה להרבות בנשים אלא האומה הקדושה. לפיכך התירה התורה אותן לאיש הישראלי מפני שאסרה לו הזנות והנאוף. וגם אשתו אסורה לו בימים רבים של נדה וזבה ולידה למען יוכל עמוד בהן לפיכך לא לחנם התירתן תורה. וגם כדי להרבות זרע ישראל

הגאון מוילנה

גדול החכמים בדורות האחרונים.התבטא בכל הזדמנות כי אילו היה עולה הדבר בידו היה מבטל תורה ותפילה ומסבב מעיר לעיר וממדינה למדינה לבטל החרם דר' גרשום בענין איסור לשאת שתי נשים, כי ע"י ביטול החרם תהיה התקרבות הגאולה.
אשה שנייה זה אמא לילדים נקודה.
אשה שנייה זה לא שפחה!!!
אשה שניה זה עוד ברכה וילדים בבית

לא בושה להיות אישה שנייה.

 • נשות דוד המלך עליו השלום
 • מיכל בת שאול המלך.
 • אביגייל
  הגמרא מונה אותה בין 7 נביאות שהתנבאו לישראל, והיא אמרה לדוד דברים ברוח הקודש.
 • אחינעם מיזרעל
  אשר נשא אותה אחרי אביגיל, גם היא היתה בעלת חכמה, תבונה ויראת שמים כמו אביגיל
 • מעכה
 • חגית
 • אביטל
 • בת שבע
  אֵם שלמה המלך. מובא בזוהר: בת-שבע מוכנה היתה לו לדוד מיום שנברא העולם
אישה שנייה זה לא רק לתועלת הגברים, זה גם לנשים. עוד לא התחתנת? ועברת את גיל השידוכים? זה פתרון גם בשבילך.
עקבו אחרינו בפייסבוק
facebook-icon

תגובות אחרונות

 • רגע אחד...