היתר אשה נוספת - הראשל"צ יצחק יוסף והמוהרא"ש שיק זצ"ל.

עוד מהרב יצחק יוסף

נושא אשה שנייה בדורנו

עוד בנושא…

גבי גזית

צביעות: גבי גזית שפרש מתפקידו כשדרן עקב תלונות על הטרדה מינית, מאשים את הרב סופר ב"זלזול בכבוד האישה והדרת נשים", ומקבל ממנו מענה מוחץ על האינטרס הנשי בעד ריבוי נשים.

לראיון המלא

סקר

הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

תוצאות הסקר!

למעלה מ 60% מקרב הגברים ו 35% מקרב הנשים בעד

הכי נצפים היום

הבית היהודי השלם

החשת הגאולה: בזכות נשים צדקניות.

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

בס"ד

אלפיים שנות גלות תחת הגויים גרמו נזק קשה ביותר לעם ישראל, פירוד, פוגרומים, שואה, והרבה תפיסות עולם שלא על פי תורה, הנקראים טומאות. הקדוש ברוך הוא הבטיח שבמהלך הגאולה יזרוק עלינו מים טהורים ויטהרנו מכל טומאותנו, יחזקאל כ'. חלק מטומאות אלו הן תפיסות עולם נוצריות. לדוגמא בעולם הנוצרי אם ישנה תאווה אז צריך להכות בה, כך אם ישנה תאוות עריות, אז אסור לאיש דת נוצרי להתחתן וכמובן אסור לו להביא ילדים.

 

על פי התורה, אם ישנה תאווה, צריך לברר לאיזו מטרה הקדוש ברוך הוא ברא את התאווה הזו. בנושא עריות, מסופר שחז"ל ביטלו את התאווה הזו אך גילו שהתרנגולות לא הטילו בצים, בעלים התרחקו מנשותיהם ולא יכלו לקיים מצוות פרייה ורביה, וכוון שראו שאין העולם מתקיים, נאלצו להחזיר את התאווה הזו.

וכיום התאווה של העריות היא השולטת ברוב פעולות האנשים עד כדי כך שכמעט בכל פרסומת של מוצר מדביקים תמונה של בחורה מעורטלת לחלקים, לומר לקונה הפוטנציאלי: מה הבחורה מושכת, גם המוצר מושך.

מהו רצונו של הקדוש ברוך הוא בנושא עריות? חז"ל אמרו במסכת יבמות ס'ג עמוד ב' "אמר רב אסי: אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. שנאמר ישעיה נ'ח: כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי" וכן כל המשך הגמרא.

בשיעבוד מצרים, הגברים היו תשושים מעבודת הפרך שלהם ולא יכלו ולא רצו לעסוק בפרייה ורביה. מה עשו הנשים? היו מתקשטות ומתאפרות עם המראות הצובאות, היו הולכות לבעליהן ומעוררות את בעליהן לפרייה ורביה. ובזכות נשים אלו באה הגאולה לעם ישראל, ואת המראות הצובאות התיכו ועשו מהן את כיור הנחושת של הכהנים בבית המקדש.

גם בגלות הזאת הרביעית, תחת הערב רב, כפי שמופיע בזוהר בראשית כ'ה, הגברים לא עוסקים מספיק בפרייה ורביה. ורבות נכתב על ידי כבוד הרב דוב שטיין שליט"א על המצב העגום.

כיום ישנן גם נשים דתיות שמאד רוצות להביא ילדים לעולם, ולמלא את תפקיד שיועד להן וזה להיות אמא. קשה לתאר וקשה להסביר את הסבל של אישה דתיה שלא מוצאת את הזיווג שלה ולא מביאה ילדים. ובאין גברים פנויים בנמצא, אז מה הן עושות? פונות למכון פועה, ונידחות, פונות למקומות אחרים, ואז מקבלות פסיקה ללכת לבנק זרע של גויים בצרפת או גרמניה, זאת כדי שלא יהיה ממזרות בישראל של אח ואחות.

כך נולד לו ילד שלא מקבל דמות של אב, חז"ל קוראים לו שתוקי שכאשר שואלים אותו מי האבא שלו הוא שותק, ובמקרים האלה הוא תמיד יוכל לטעון שאבא שלו הוא בנקאי – מבנק הזרע.

אם לאישה קשה להיות ללא ילדים, יותר קשה הוא הצער של שתוקי אחד: כל  הבעיות הנפשיות של להיות ללא זהות אב, המחיר הקשה של הדמיונות שמציפים ילד כזה, והן רבים מספור, ומחיר הביזיונות כאשר הילדים האחרים יגלו שהוא שתוקי.

האם על פי ההלכה ישנו פתרון אחר מאשר בנק זרע מגויים?

הגאון הרב אליהו זצ"ל הגר"א אמר שאם היה לו כוח היה מכתת רגליו בין קהילות ישראל כדי לבטל את חרם דרבנו גרשום. וכן הרב עובדיה יוסף שליט"א ציטט את הגר"א בנושא.

על פי תורה כפי שמופיע בכל התנ"ך, היו מספר נשים לגבר אחד או פילגשים. ישנם פוסקים שכבר פסקו בדורנו, שאם המטרה של התקשרות בין איש לאישה היא להביא ילד לעולם, אז זו מצווה גדולה מאד, כפי שמופיע בדברי הנשר הגדול הרמב"ם בהלכות אישות פרק ט"ו הלכה ט"ז: "אף על-פי שקיים אדם מצות פריה ורביה, הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא יבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כח, שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם."

וכפי שמופיע בדברי רבותנו: בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך…" ( קהלת יא,ו') ר' דוסתאי בשם רבי שמואל בר נחמן" אם היו לך בנים בנערותך, קח לך אישה בזקנותך והעמד בנים, וממי אתה למד, מאברהם, שהיו לו בנים בנערותו, ולקח אשה בזקנותו והעמיד בנים. הדא הוא דכתיב:" ויוסף אברהם ויקח אשה וגו'". אברהם אבינו היה בן 140 כאשר נשא את קטורה והביא עוד 6 ילדים. ובדברי רבותינו מופיע שכל יהודי חייב לעסוק בפריה ורביה שאם לא כן על מה תשרה השכינה על העצים והאבנים??!! הרי היו ישראל שישים ריבוא פחות אחד וזה לא עסק בפריה ורביה, נמצא זה מחסיר שכינה מישראל. לא תהו בראה לשבת יצרה.

החשת הגאולה הנוכחית יכולה להיות גם על ידי נשים צדקניות. אישה אשר זכתה לבעל עם לב טוב, שופע אהבה, מפרנס טוב, יכולה להחיש את הגאולה בפועל על ידי מתן אפשרות לבעלה להביא ילדים מאישה נוספת.

מה מרוויחה האישה הצדיקה שמוכנה להעניק חיים, ושבעלה יוליד ילדים מאישה נוספת?

–         עם ישראל כולו נקרא על שם רחל אמנו, על כך שהסכימה שיעקב אבינו יביא ילדים מלאה ומהפלגשים.

–         כל הילדים שהבעל מביא מאישה נוספת נקראים על שמה של האישה הצדיקה וכן כל תורתם ומצוותיהם עד סוף כל הדורות הם של האישה הצדיקה. כמובן גם של אימם הביולוגית, כלומר על שם האב ושתי הנשים ( נר לאחד נר למאה).

–         גואלת רווקה מייסורים קשים ועינוי של בדידות ללא אהבת גבר וללא ילדים. ולמעשה ללא האישה הצדיקה אותה רווקה כאילו נמחקת מהעולם, והאישה הצדיקה מחייה אותה בעולם הזה ובתחיית המתים.

–         אם ללא האישה הצדיקה, הרווקה הייתה מביאה ילדים מבנק זרע, אזי האישה הצדיקה גואלת שתוקי מיסורים נפשיים, ביזויים וחרפות של חיים ללא זהות אב.

–         מראה בפועל לקדוש ברוך הוא שהיא יצאה מהאגואיסטיות ואגוצנטריות וכל מעשיה לשם שמיים, ומוכנה להעניק מעצמה, מבשרה שהוא בעלה לאחרת, כדי לבנות חיים בעולם ולהוריד את הצלם של הקדוש ברוך הוא.

–         בחיים היום הרבה יותר קל לגדל ילדים אם יש יותר מאישה אחת במשפחה, פעם חיו בחמולות, הסבתות והדודות עזרו.

–         האישה הצדיקה בהרבה יותר קרובה לקדוש ברוך הוא מכל אחת אחרת. הקדוש ברוך הוא דיבר עם רחל אמנו אך לא מצאנו שדיבר עם לאה.

–         דרכו של גבר לכבוש, ובזמן שהבעל כובש אישה נוספת על פי ההלכה, הדבר גורם לו שמירה טובה יותר מעוון ומהרהורים בעריות. ובמיוחד בתקופה הזו של הגלות תחת הפריצים הפרוצים.

כמובן שלא נתעלם מהקשיים שיכולים להיות מנת חלקה של האישה הצדיקה. אך אפשר להסתכל על קשיים אלו ככאבי גדילה של האישה הצדיקה. זאת מפני שהתרבות הסובבת אותנו היא מאד מאד אינדיבידואליסטית, חומרית, רכושנית. בתהליך הגדילה מאישה של היום ולהפוך להיות האישה הצדיקה לומדים להיות רוחניים, משפיעים טוב על הסובבים אותנו, ובייחוד לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו.

הדוגמאות לכך הן רבות:

–         באחת מערי ישראל שני נשים נשואות נעשו חברות ואחת התאלמנה, לאחר מספר שנים שהאלמנה לא מצאה בעל, ביקשה הנשואה מבעלה, לחיות גם עם חברתה האלמנה. לאחר שהבעל קיבל פסיקה הלכתית, הוא חי עם אישתו וגם עם האלמנה וילדו מספר ילדים.

–         רב תימני שחי עם שתי נשים, כאשר הגיע לארועים ציבוריים כגון חתונות עם שתי נשיו, נשאל על ידי מספר אנשים: מי אלו הנשים? ענה הרב: זאת אישתי וזאת הידועה בציבור שלי. הרי על פי החוק האנגלי שהועתק למדינת ישראל, מי שנשוי עם שתי נשים צפוי לעונש של 5 שנות מאסר, אך ידועה בציבור שמביאה ילדים מותרת בפסיקה. וגם בג"צ לא יכל למנוע טיפולי פוריות לאישה רווקה, שהיא ידועה בציבור של גבר נשוי.

–         לידתו של המקובל רבי יעקב אביחצירא זצ"ל, הייתה בזכות האישה הצדיקה וטובת הלב, אישתו של רבי מסעוד אביחצירא זצ"ל. אישה הגיעה מאחד הכפרים לקבל גט מבעלה בבית דינו של רבי מסעוד. האישה הצדיקה ביקשה מהמתגרשת ללון בביתו של הרב. בלילה חלמו הרב ואישתו שהאישה שנתגרשה עתידה להעמיד מקירבה בן קדוש ומן הראוי שהרב יקחנה לאישה. ואכן האישה הצדיקה שכנעה את המתגרשת להתחתן עם בעלה הרב מסעוד וכך היה . האישה שנתגרשה הולידה לרב מסעוד את הרב יעקב אביחצירא הנקרא בפי כל "אביר יעקב". וכל הזכויות של " אביר יעקב": תורתו, מצוותיו, תלמידיו, עד סוף כל הדורות הם לזכות אביו, אימו הביולוגית, ולזכות האישה הצדיקה וטובת הלב, שהעניקה חיים למתגרשת ולבנה, אישתו של הרב מסעוד.

אליהו הנביא אומר בתנא דבי אליהו פרק כז': "… ולא גלגל הקדוש ברוך הוא והוציא ישראל ממצרים אלא בשביל שרה, רבקה, רחל ולאה, בשכר שתפסה שרה את הגר והעלתה למטתו של אברהם, … ובשכר שתפסה רחל את בלהה ( וכן בלאה י"ע) והעלתה למטתו של יעקב, ובשכר שתפסה לאה את זלפה והעלתה למטתו של יעקב…"

לכן אשה שמוכנה ותופסת את חברתה, ומעלה אותה למיטתו של בעלה כדי להביא ילדים לכבוד ה' יתברך, בזכות זו יגלגל הקדוש ברוך הוא ויוציא את ישראל מהגלות הנוראה הזו תחת הערב רב, ויפדה אותנו מהיסורים הקשים בהם נמצא עם ישראל בעת הזו.

בברכת הגאולה השלימה

המעוררים.             

פורסם על ידי:

ממטרות אתר הבית היהודי השלם לשמוע את דעתם של הגולשים בו ולענות באמצעות רבני האתר על שאלות שיופנו מהם . כמו כן האתר משמש מקום מפגש וירטואלי בין כל אלה המעונינים במשפחה מרובת נשים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *