היתר אשה נוספת - הראשל"צ יצחק יוסף והמוהרא"ש שיק זצ"ל.

עוד מהרב יצחק יוסף

נושא אשה שנייה בדורנו

עוד בנושא…

גבי גזית

צביעות: גבי גזית שפרש מתפקידו כשדרן עקב תלונות על הטרדה מינית, מאשים את הרב סופר ב"זלזול בכבוד האישה והדרת נשים", ומקבל ממנו מענה מוחץ על האינטרס הנשי בעד ריבוי נשים.

לראיון המלא

סקר

הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

תוצאות הסקר!

למעלה מ 60% מקרב הגברים ו 35% מקרב הנשים בעד

הכי נצפים היום

הבית היהודי השלם

הפסק של הראשל"צ מורינו ורבינו הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

בס"ד

בעניין נשיאת אשה שניה בדורינו.

 שו"ת יביע אומר חלק ח – אה"ע סימן ב

ג) ואגב דאיירי בדין חרם רגמ"ה, אשיחה וירוח לי, כי בהיותי משרת בקודש כרב ראשי בת"א וראש אבות בתי הדין, בחודש אייר תשל"א כינסתי וקראתי  לאסיפת בתי הדין עם אבות בתי הדין בת"א שליט"א (שמונה בתי דין), ונשאתי דברים בפניהם בענין חרם רגמ"ה, בשומעי כי יש בתי דין שפוסקים להחמיר  גם על הספרדים ועדות המזרח בענין זה, בהחילם חדר"ג גם על עדות המזרח בפסקיהם, ושגגה היא בידם, שכבר כתב מהרשד"ם (בחיו"ד סי' קמ), שחרם  רגמ"ה לא נתפשט אלא בין האשכנזים. ע"ש. גם הרדב"ז בתשובה שהובאה בשו"ת מהר"י בי רב (סוף סי' סא) כתב, שבירושלים ובכל המקומות האלה לא  נתפשטה גזרת רגמ"ה, ונהגו לישא כמה נשים ואין פוצה פה. ע"ש. וכ"כ המהר"ם אלשקר (סוף סימן צה), שרוב הגליות כגון בגלילות ספרד ובמערב ובכל  המזרח לא קבלו עליהם מעולם תקנת רגמ"ה לא אז ולא היום. ע"ש. וכ"כ הכנסת הגדולה (אה"ע סי' א הגב"י אות נג), שתקנת רגמ"ה לא פשטה בספרד  ובמערב ובארצות המזרח, וכמ"ש המהרלנ"ח (סי' כו) והמהריב"ל ח"א (כלל ב דף יח ע"א), ובשו"ת משפט צדק ח"ב (סי' א וע'). ע"ש. וכ"כ בשו"ת פרח מטה  אהרן ח"ב (סי' סו). ע"ש. וכ"כ החקרי לב (ח"ג מיו"ד סי' פז) ובשו"ת צל הכסף ח"ב (חאה"ע סי' י). ובשו"ת טוב לישראל (דף יז ע"ג והלאה). ובשו"ת עולת איש  (חאה"ע ס"ס ג) ובשו"ת שארית יוסף ידיד ח"ב (עמוד קסז). ועוד. ואין ספק שהחומרא בזה בזמנינו גורמת לתקלות רבות, שאם הבעל לא דתי, הולך ולוקח לו  פילגש הידועה בצבור, ומה הועילו חכמים בתקנתם, ואם הוא דתי בודאי שלא ניצול מהרהורי עבירה הקשים מעבירה, ואולי גם מעשה ח"ו.

גם לאשכנזים מותר…     תקנת ר' גרשוםהמחלוקת שהסעירה אז את העיר צפת וסביבותיה .

הבעיה התעוררה בקרב מקצת האשכנזים שחיו בצפת, שבה לא נהגו על פי תקנה זו. באחד המקרים האלו התיר   מרן הרב יוסף קארו ליהודי אשכנזי שנשא שתי נשים להמשיך ולחיות עימן. לדעתו המוצא האשכנזי אינו מחייב את האדם לשמור על תקנה זו – וממילא לגרש את אשתו גם אם כבר עבר ונשאה בדיעבד – כל עוד הוא חי בתחומה ההלכתי של יהדות ספרד המתירה נישואים אלו גם לכתחילה. הוראה זו עוררה פולמוס רבני גדול מצד חכמי האשכנזים, ואחד מגדוליהם, איש צפת, הרב יחיאל אשכנזי, אף איים להטיל גזירת חרם ונידוי על האיש שעשה כזאת, תוך התנגדות גלויה ובוטה להוראתו של מרן. כמה מחכמי צפת הגדולים, ובתוכם גם הרב המבי"ט – בן מחלוקתו הקבוע של מרן – הצטרפו במקרה זה לדעתו של מרן ויצאו להגן על הפגיעה בכבודו מצד החכם האשכנזי, שביקש לנדות את מי שהורה לעצמו היתר בעקבות פסיקת מרן, ראש בית הדין הגדול שבצפת. אולם לדעת מרן, חרם דרבנו גרשום תוקן רק עד לסוף האלף החמישי – שוב בטל כוח התקנה אף מן האשכנזים, ואף שאנו רואים כי הם ממשיכים להחזיק בתקנה כבימים מקדם, הרי זה רק משום הכבוד שהם רוחשים למנהג אבותיהם הראשונים, אף שעצם כוחה של התקנה כבר בטל מן העולם אף לדעתם.וכידוע  אף גדולי הפוסקים האשכנזים התנגדו לתקנה  בזמן שהיא היתה בתוקף ובהם הגר"א מוילנא שאמר שאם היה יכול היה מבטלה מיד! וכמו כן היעב"ץ כתב שתקנה זו מקלקלת וצריך לבטלה.

מעשה רב! הבבא סאלי זצ"ל היה נשוי כאן בדורינו בארץ ליותר מאישה אחת !

לצערינו דורינו חשוף לפיתויים קשים, ונישואין לאישה אחת אינה מכניסה תמיד את האדם בגדר "פיתו בסלו" !

הבית היהודי השלם

מתוך אחריות וערבות הדדית לכל יהודי הקמנו את ארגון "הבית היהודי השלם " (ומתוך מקרים רבים וקשים שהרסו משפחות שלמות וטובי בנינו הידרדרו ונכשלו בכריתות וכו' שאין זה המקום לפרטם …)

מטרות הארגון לקדש את התא המשפחתי ולתת תמיכה רוחנית, יעוץ וליווי אישי ואפשרות לכל משפחה שיש להם צורך בכך להוסיף עוד אישה ,ולמצוא את הדרך והאיזון לחיים משותפים עפ"י ההלכה.

למעוניינים בנשיאת אישה נוספת נא לפנות לאיימל של הרב ישראל פולק ,מרכז פורום רבני הארגון. israelpolak@vmail.co.il)) ניתן גם מענה לנשים פנויות המעוניינות להכיר מתאימים (התוכנית אינה מיועדת לכל אחד וינתן מענה רק למתאימים עפ"י הקריטריונים שמופיעים בשו"ע) לתרומות בנק הדואר . כדי שנוכל להקים ולתחזק אתר באינטרנט  העוסק בעניין ומביא בהרחבה את דברי הפוסקים ואת יתרונות המהלך המתבקש בדורינו עם אפשרות להיכרויות און ליין  ועם הסרטון על דויד הכי טוב בעובדה נזדקק לתרומותיכם

יחזקאל סופר

פלאפון 054-2651998

מזכיר הארגון

שו"ת יביע אומר חלק ח – אה"ע סימן ב ד"ה ג) ואגב

ג) ואגב דאיירי בדין חרם רגמ"ה,  אשיחה   וירוח   לי , כי בהיותי משרת בקודש כרב ראשי  בת"א וראש אבות בתי הדין, בחודש אייר תשל"א כינסתי וקראתי לאסיפת בתי הדין  עם אבות בתי הדין בת"א שליט"א (שמונה בתי דין), ונשאתי דברים בפניהם בענין חרם  רגמ"ה, בשומעי כי יש בתי דין שפוסקים להחמיר גם על הספרדים ועדות המזרח בענין  זה, בהחילם חדר"ג גם על עדות המזרח בפסקיהם, ושגגה היא בידם, שכבר כתב  מהרשד"ם (בחיו"ד סי' קמ), שחרם רגמ"ה לא נתפשט אלא בין האשכנזים. ע"ש. גם  הרדב"ז בתשובה שהובאה בשו"ת מהר"י בי רב (סוף סי' סא) כתב, שבירושלים ובכל  המקומות האלה לא נתפשטה גזרת רגמ"ה, ונהגו לישא כמה נשים ואין פוצה פה. ע"ש.  וכ"כ המהר"ם אלשקר (סוף סימן צה), שרוב הגליות כגון בגלילות ספרד ובמערב ובכל  המזרח לא קבלו עליהם מעולם תקנת רגמ"ה לא אז ולא היום. ע"ש. וכ"כ הכנסת הגדולה  (אה"ע סי' א הגב"י אות נג), שתקנת רגמ"ה לא פשטה בספרד ובמערב ובארצות המזרח,  וכמ"ש המהרלנ"ח (סי' כו) והמהריב"ל ח"א (כלל ב דף יח ע"א), ובשו"ת משפט צדק ח"ב  (סי' א וע'). ע"ש. וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרן ח"ב (סי' סו). ע"ש. וכ"כ החקרי לב (ח"ג  מיו"ד סי' פז) ובשו"ת צל הכסף ח"ב (חאה"ע סי' י). ובשו"ת טוב לישראל (דף יז ע"ג  והלאה). ובשו"ת עולת איש (חאה"ע ס"ס ג) ובשו"ת שארית יוסף ידיד ח"ב (עמוד קסז).  ועוד. ואין ספק שהחומרא בזה בזמנינו גורמת לתקלות רבות, שאם הבעל לא דתי, הולך  ולוקח לו פילגש הידועה בצבור, ומה הועילו חכמים בתקנתם, ואם הוא דתי בודאי  שלא ניצול מהרהורי עבירה הקשים מעבירה, ואולי גם מעשה ח"ו. וכמבואר בפוסקים.  וכן האריך בזה הגאון רבי בצלאל זאב שפראן בשו"ת הרב"ז (חאה"ע סי' כו), והביא גם  מהחתם סופר (סי' ג) שהרבנים המחמירים בחדר"ג רבים חללים הפילו, ויודע הוא  בשלשה שיצאו לגמרי מן הדת. עש"ב. וע"ע בשו"ת דברי חיים מצאנז ח"ב (חאה"ע סי'  יד'). ע"ש. וכרגע נראה לי ספר בית יוסף חדש (ירושלים תרל"ה) מהגאון רבי עקיבא  יוסף שליזנגר, וראיתי אליו שהביא בשם הגאון בעל פאת השלחן, רבי ישראל משקלוב,  שאמר בשם הגר"א זצ"ל, שאילו היה עולה הדבר בידו, היה מוכן לבטל תורה ותפלה  ולכתת רגליו מעיר לעיר וממדינה למדינה להשפיע על רבני המקומות לבטל לגמרי  החרם דרגמ"ה שלא לישא שתי נשים. ע"ש. וגם הלום ראיתי בספר תולדות הגר"א מאת  רבי בצלאל לנדא (עמוד קז) שהביא נוסח המכתב שכתב הרה"ג רבי שמואל העליר  מצפת ביום י"ד טבת תרל"ו, אל הרה"ג רבי עקיבא יוסף שלזינגר, הנ"ל, וז"ל: והנני  מעיד עלי שמים וארץ, כי כמה פעמים שמעתי מהגאון החסיד רבי ישראל משקלוב  זצ"ל מחבר ספר פאת השלחן, ששמע מפי הגאון האמיתי החסיד רבינו אליהו מוילנא  זיע"א, כי אילו היה עולה הדבר בידו היה מבטל תורה ותפלה ומסבב מעיר לעיר  וממדינה למדינה לבטל החרם דר' גרשום בענין איסור לשאת שתי נשים, כי ע"י ביטול  החרם תהיה התקרבות הגאולה. וגם להשפיע שהכהנים ישאו כפיהם לברך ברכת  כהנים בכל יום. ע"כ. (וע"ע בשו"ת בית אבי ח"ב סי' קכ). והנה אע"פ שלא יצאה לפועל  מחשבתו הטובה של רבינו הגאון מוילנא, מכל מקום הבו דלא להוסיף עלה, להחמיר  חומרת החדר"ג גם על הספרדים ועדות המזרח, אשר לא קבלוה מעולם ועד עתה. וכן  מתבאר בשו"ת עזרת כהן (סי' קג אות יח דף שעט ע"ב) שיש להקל בזה לספרדים. ע"ש.  ואף למנהג העדות שנשבעים על זה תחת החופה, אין שבועה זו אלא מדרבנן, כיון שהיא  בלי שם ובלי כינוי, וכמו שהעלו האחרונים, ואמרינן אדעתא דהכי לא נשבע, וכמ"ש  מהרשד"ם (בחיו"ד סי' קמ). וע"ע במש"כ לעיל (סי' א אות ב

פורסם על ידי:

ממטרות אתר הבית היהודי השלם לשמוע את דעתם של הגולשים בו ולענות באמצעות רבני האתר על שאלות שיופנו מהם . כמו כן האתר משמש מקום מפגש וירטואלי בין כל אלה המעונינים במשפחה מרובת נשים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *