היתר אשה נוספת - הראשל"צ יצחק יוסף והמוהרא"ש שיק זצ"ל.

עוד מהרב יצחק יוסף

נושא אשה שנייה בדורנו

עוד בנושא…

גבי גזית

צביעות: גבי גזית שפרש מתפקידו כשדרן עקב תלונות על הטרדה מינית, מאשים את הרב סופר ב"זלזול בכבוד האישה והדרת נשים", ומקבל ממנו מענה מוחץ על האינטרס הנשי בעד ריבוי נשים.

לראיון המלא

סקר

הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

תוצאות הסקר!

למעלה מ 60% מקרב הגברים ו 35% מקרב הנשים בעד

הכי נצפים היום

הבית היהודי השלם

ספר "בן יהוידע" לרבינו יוסף חיים (הבן איש חי)

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

ספר ''בן יהוידע'' לרבינו יוסף חיים (הבן איש חי)

מסכת בבא קמא דף פב ע''ב
(הקטע עוסק בתקנות עזרא,שאחדות מהן נוגעות לקשר בין איש לאשתו )

ושיהו אוכלין שום בערב שבת : משום עונה דכתיב {תהילים א-ג} אשר פריו יתן בעתו . ואמר רבי יהודה ואיתימא רב נחמן , ואיתימא רב כהנא , ואיתימא ר' יוחנן: זה המשמש מטתו מערב שבת לערב שבת .

תנו רבנן: חמשה דברים נאמרו בשום: 1.משביע 2.ומשחין 3.ומצהיל פנים 4.ומרבה הזרע 5.והורג כנים שבבני מעיים , וי''א מכניס אהבה ומוציא את הקנאה:

רש''י-משום עונה. שמצות עונה בלילי שבת כדרב יהודה והשום מרבה את הזרע כדלקמן: משחין. מחמם את הגוף: מכניס את האהבה. מתוך שמשמח את הלב:

נ״ל בס״ד כי השום בטבעו מרבה הזרע, וכיון דמרבה הזרע אז מצד הטבע מעורר תאות המשגל ביותר, והנה ארז״ל שאמר מרדכי הע״ה לאחשורוש אין האשה
מתקנית אלא בירך חברתה, וצ״ל למה אמר בירך ? היל״ל אין האשה מתקנית אלא בחברתה, אך הכונה דאע״פ דמנהגו של עולם האשה מתקנית,מן צרתה בכל דבר,
עיקר הקנאה לא יהיה לה אלא מצד התשמיש והעונה, מפני שבכל הדברים הן תכשיט הן מלבוש הן אכילה – יוכל להשוותם זע''ז , בלתי הפרש כלל, ואם תתקנא מצד התכשיטין ולבוש, היא יש לה כסותה, ובעת שלובשת צרתה לובשת גם היא,וכן באכילה ושתיה בעת שזו אוכלת מאכל זה גם זו אוכלת מאכל זה, וכן בכל דבר ודבר של הנאה ותענוג לא ימצא זו יש לה וזו אין לה,
ולמה תתקנא באמת אם אין לצרתה יתרון עליה, ורק בתשמיש ועונה שהוא שוכב לילה אחת אצל זו, ולילה אחת אצל זו,
הנה בראותה כי זאת הלילה מתענגת עם בעלה, והוא פורש ממנה, יש לה קנאה מדבר זה שאין לה.

ולכן אמרה לאה לרחל המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני,
ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך, וקשה מה שייכות יש לזה עם הדודאים, דאין הנאה ועונג יש ללאה מן הדודאים,
דהיא אינה צריכה להם ואין לה חפן בהם.

ופרשתי בס״ד, דאע״ג דבאמת אין לאמותינו קנאה זו מזו כלל ועיקר, עכ״ז דברה עמה לאה בדרך בדיחות,
כאשר ראוי לדבר האשה עם צרתה מצד הקנאה שיש לה ממנה, והוא ר''ל הן אמת בכל הנאה ועונג שוים אנחנו, וכמו שעושה אליך כן עושה לי,
מ״מ בהנאת עונה ותשמיש אין אנחנו שוים, כי בלינה אשר ישכב עמך לא ישכב עמי, אך זאת נחמתי, כי מאחר שאני תמיד מהירה בימי עיבור ובימי יניקה,
ואת אין לך הריון, על כן חציו של חודש את טהורה שישכב עמך, וחציו של חודש את יש לך ימי ראיה וימי ספירה, שאז הוא ישכב עמי, בזמן שא״א לשכב עמך,
אך אם תקחי דודאי בני ותתעברי על ידם, הנה את טהורה כל הימים, וכל זמן שאת טהורה לא ישכב עמי ולא יבא אצלי, ונמצא אין אני שוה עמך בעונג זה,
וכל זה בדרך בדיחות דברה עמה, כאשר ראוי לדבר האשה עם צרתה,אך באמת ובאמונה הם אינם נחשבים צרות זע״ז, ולכן אמר מרדכי ע״ה לאחשורוש,
אין האשה מתקנית אלא בירך חברתה.

אמר בירך לרמוז לו על התשמיש המתייחס לירך, וכמ׳יש רז״ל ע״פ ונפלה ירכה האמור גבי סוטה, כלומר
אין קנאה עצמית ואמיתית אלא מצד הנאת התשמיש, מפני כאשר ישכב עם זו בלילה זו תהיה חברתה רקנית מן הנאת תשמיש באותה לילה, ולכן יהיה לה קנאה עצמית :
מיהו גם קנאה זו אפשר לעשות לה תיקון, שישכיב את שתיהם עמו בחדר אחד, ובכל לילה אשר ישמש עם זו ישמש גם עם זו
ונמצא שוים הם בהנאה זו, כי הוא קם ממטה של זו, ובא למטה של זו,דשתיהן סמוכות אליו זו מצד זה, וזו מצד זה,
ואין כאן קנאה עצמית.

אך דא עקא דעל הרוב אין לאדם כת לעשות שתי עונות לזו ולזו בלילה אחת, כ׳ לא יכול להזריע פעמים,
אבל אם יאכל שום המרבה את הזרע תתעורר בו תאות המשגל, ויוכל לקיים בשישי שתי עונות בלילה אחת, ולא אכפת לו כלום, וממילא לא יהיה קנאה לנשיו זו מזו גם בדבר התשמיש, כי שתיהם יתענגו בעונג העונה באותה הלילה, ואין לאתת יתרון על חברתה כדי שתתקנא, ולכן יש אומרים על השום מכניס אהבה, כלומר אהבת המשגל, כיון דמרבה הזרע, תתעורר באדם אהבת המשגל ביותר.
ואז ממילא מסיר הקנאה מבין שתי נשים, שהם צרות זו לזו, כי בזמן הקדמונים היו רוב בני אדם רגילים לישא איש אחד שתי נשים, או יותר :

פורסם על ידי:

ממטרות אתר הבית היהודי השלם לשמוע את דעתם של הגולשים בו ולענות באמצעות רבני האתר על שאלות שיופנו מהם . כמו כן האתר משמש מקום מפגש וירטואלי בין כל אלה המעונינים במשפחה מרובת נשים.

  1. אמת ויציב אין מה להוסיף כמה שזה נכון במיוחד בדורינו שאם היו רואים את המצב מזמן היו מעוררים על זה מי יתן ונחזור לחיות כמו אבותינו ובדורת שעברו אמן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *