היתר אשה נוספת - הראשל"צ יצחק יוסף והמוהרא"ש שיק זצ"ל.

עוד מהרב יצחק יוסף

נושא אשה שנייה בדורנו

עוד בנושא…

גבי גזית

צביעות: גבי גזית שפרש מתפקידו כשדרן עקב תלונות על הטרדה מינית, מאשים את הרב סופר ב"זלזול בכבוד האישה והדרת נשים", ומקבל ממנו מענה מוחץ על האינטרס הנשי בעד ריבוי נשים.

לראיון המלא

סקר

הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

תוצאות הסקר!

למעלה מ 60% מקרב הגברים ו 35% מקרב הנשים בעד

הכי נצפים היום

הבית היהודי השלם

החוק במדינת ישראל

פורסם ב: יום רביעי 07 דצמבר ,2016

מצורפים בזאת:

1. התייחסות החוק לריבוי נשים.
2. תקנות בתי הדין הרבניים.
3. פתרון משפטי למצב הקיים.
4. חוות דעת משפטית המאפשרת את קידום הנושא.

1. האם ריבוי נשים זה חוקי בישראל?!

בחוקי מדינת ישראל ועפ"י תקנות הרבנות הראשית יש אפשרות חוקית שאדם ישא אישה נוספת לאחר שיקבל היתר מבית דין ויובא לאישורו העקרוני של נשיא בית הדין הגדול. איסור הפוליגמיה בחוק מכוון דווקא כלפי בני זוג נשואים, אך לא חל כלפי ריבוי בני זוג כידועים בציבור, ללא נישואים רשמיים. אף שחוק העונשין אוסר פוליגמיה, הוא אינו מבטל את תוקפם של נישואים כאלו, והמוסד לביטוח לאומי אף משלם קצבת הבטחת הכנסה למשפחות פוליגמיות תוך התחשבות ותוספת תשלום לפי מספר הנשים-מובאים ומודגשים החוקים והתקנות הרלוונטיות.

אפליה בחסות החוק-והצעה לתיקון


החוק  כיום ,מאפשר נשיאת אישה נוספת באישור בית הדין הרבני ובאישור הרב ראשי  לישראל שהינו נשיא בית הדין הגדול.

בפועל פניות  עם סיבות מוצדקות הלכתית  מתעכבות בגלל דיינים אשכנזים או מרקע ישיבתי אשכנזי שמתנגדים הלכתית לעניין. וכמו כן עמותות פמיניסטיות שמפרשות את העניין כפגיעה בנשים. ומתוך חשש  זה אף  בקשות רבות נדחות ללא סיבה.(בעבר הרב עובדיה יוסף זצ"ל קיים כנס מיוחד בעניין ונזף  באלו המחילים חדר"ג על הספרדים-ראה באריכות בשו"ת יביע אומר חלק ח – אה"ע סימן ב'.)

 

תיקון האפליה: החוק כיום מפלה לרעה את המגזר היהודי הדתי על פני מגזרי בני המיעוטים שם חיים בריבוי נשים ללא אכיפה.  וגם כלפי המגזר היהודי הכללי שאינו שומר מצוות  ,מגזר זה יכול כאוות נפשו לחיות עם מספר נשים והחוק אף מכיר בזכויות הידועה בציבור  כאשה נוספת לכל דבר .(לאחרונה חייב בית המשפט לרשום את משרד הפנים לרשום שתי אמהות בתעודת הזהות כאמהות של ילד וללא אב. כמו כן בית המשפט אפשר לידועה בציבור להרות מזרעו של הגבר עימו חיה ,למרות התנגדות אלמנתו!)

אך המגזר היהודי דתי למרות שהלכתית מותר לו,  מנוע לחיות כאוות נפשו ועפ"י אמונתו ורצונו. מחוייב בחוק, לעבור מסלול יסורים ארוך ומתמשך בדרך להיתר ובסוף התהליך הרוב נופלים ,מתייאשים ונידחים ע"י בתי הדין. גישה זו הינה פוגעת בזכויות הפרט במדינה ובחופש הדתי של אזרחיה.(בפרט בעת הזאת שניתנים זכויות ומכירים בנישואין חד מיניים)

כמו כן נוצרה מציאות מעוותת שרבים פונים לבתי דין פרטיים כדי לקבל היתר זה ,כך יוצא שמעמד הרבנות נפגע ואין שליטה ומידע על כל הילודים מנישואים אלו ואף אוצר המדינה ניזוק מאחר והביטוח הלאומי רואה את האשה השנייה כחד הורית ועל כל ילד כזה המדינה משלמת מידי חודש בחודשו.

רציונל התיקון : -האשה  הראשונה הינה  בוגרת, אחראית על עצמה  וברת דעת! ובמידה והיא מסכימה שבעלה יקח אישה נוספת -אין צורך בהליך שקיים היום אלא בהליך מקוצר בו האשה הראשונה מצהירה בפני עורך דין /טוען רבני שהיא מאשרת בחתימתה לבעלה לשאת אישה נוספת ומעוניינת להמשיך לחיות  עימו לאחר שישא נוספת.טופס זה יחתם בנוכחות 2 עדים  וימסר לאישור בבית הדין ויובא לחתימתו העקרונית של נשיא בית הדין הגדול.-תיקון זה נמצא באחריות הנהלת בתי הדין של הרבנות הראשית ,מאחר ועפ"י החוק אין דרישה שמגישי הבקשה להיתר ,יצטרכו לעבור דיון משפטי!

 

חברתית תהליך זה יתן מענה למציאות הקשה שמציינים כל ארגוני השדכנים שיש 60% נשים פנויות  לעומת 40% גברים ,מציאות שבה כל אישה חמישית אין לה סיכוי להנשא!

כחברה יהודית מחובתינו לדאוג לפתרון  לכל הנזקקים לעניין אם לנשים ואם לגברים המעוניינים בכך.

חוק העונשין של מדינת ישראל כיום.

סימן ח': ריבוי נישואין

175.     בסימן זה, "נישואין" – לרבות קידושין.

176.     נשוי הנושא אשה אחרת, ונשואה הנישאת לאיש אחר, דינם – מאסר חמש שנים.

177.     מי שהיה נשוי הוא בחזקת נשוי, לענין סעיף 176, כל עוד לא הוכיח שנישואיו הקודמים בוטלו או הופקעו, בין על ידי מות בן הזוג ובין על פי פסק דין סופי של בית המשפט או של בית הדין המוסמך או על פי דין התורה בדרך שאישר בית הדין המוסמך, ואין רואים אותו כפנוי אלא משעת המוות או משעה שניתן פסק הדין או האישור כאמור.

178.     לענין סעיף 176, אין נפקא מינה –

(1)        אם תקפם של הנישואין הקודמים הוא לפי דין המדינה שבה נערכו או לפי דין דתי שעל פיו נערכו;

(2)        אם הנישואין החדשים תקפים או בטלים;

(3)        אם הנישואין החדשים נערכו מחוץ לישראל, ובלבד  שבשעת הנישואין היה הנושא אזרח ישראלי או תושב ישראל.

179.   היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה, לא יורשע אדם על עבירה לפי סעיף 176 אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שניתן לו היתר נישואין לפי פסק דין סופי של בית דין רבני ופסק הדין אושר בידי נשיא בית הדין הרבני הגדול.

 

180.   לא היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה, לא יורשע אדם על עבירה לפי סעיף 176 אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שהותרו לפי פסק דין סופי של בית הדין המוסמך על סמך אחת מאלה:

 

2. תקנות בתי הדין הרבניים

פרק כ: היתר-נישואין

קעג.   בבקשת בעל להתיר לו לישא אשה על אשתו יהיו מהלך הדיון ופסק-הדין כבכל משפט רגיל.

קעד.   (1)     פסק-דין להיתר-נישואין יועבר לאישורו העקרוני של נשיא בית-הדין הרבני הגדול.

(2)        זקוק היתר-נישואין לחתימת מאה רבנים, תעביר מזכירות הרבנות הראשית לישראל את ההיתר, אחרי אישור עקרוני של נשיא בית-הדין הרבני הגדול, למאה רבנים לשם חתימה. לאחר-מכן יוחזר ההיתר לבית-הדין האזורי לביצוע התנאי או התנאים שבהיתר.

(3)        היתר-הנישואין אינו בר-ביצוע אלא לאחר שיקבל אישור סופי מנשיא בית-הדין הגדול.

קעה.     המזכירות תחזיר את ההיתר, כאמור בסעיף הקודם, לבית-הדין הפוסק, לשם מתן צו הדרוש לביצוע פסק-הדין להיתר נישואין.

קעו.      (1)        בעל המגיש בקשה להתיר לו לישא אשה על אשתו על יסוד טענה שאשתו חולה במחלת-רוח, יפרט בבקשתו מקום הנישואין ותאריכם, מקום-מגוריהם, אם יש להם ילדים או לאחד מהם, שמותיהם וגילם, תקופת מחלתה, מי הוא האפוטרופוס שלה, אם יש לה, ומי הם קרוביה הקרובים אליה ביותר הנמצאים בארץ.

(2)        אין לאשה אפוטרופוס, לא ידון בית-הדין בבקשה לגופו של העניין אלא לאחר שבית-הדין ימנה לה אפוטרופוס שייצג אותה בפניו ויגן על זכויותיה.

(3)        בית-הדין, בדונו על דבר מינוי אפוטרופוס על האשה, יחליט את מי להזמין לישיבה ואם לפרסם את דבר הדיון בעניין המינוי.

(4)        הודעה על הדיון תישלח לאפוטרופוס הכללי.

קעז. לא יורשה איש לשאת אשה על אשתו אלא אם קיבל פסק-דין להיתר-נישואין מבית-דין בישראל, כאמור לעיל. אולם אם קיבל בעל היתר-נישואין בחוץ-לארץ בהיות בני-הזוג תושבים שם, רשאי בית-הדין, על סמך נימוקים מיוחדים שיירשמו, לתת פסק-דין להיתר-נישואין על סמך ההיתר מחוץ-לארץ, כאמור לעיל, באישור נשיא בית-הדין הרבני הגדול. יוחזר ההיתר לבית-הדין האזורי לביצוע התנאי או התנאים שבהיתר.

3. יוזמת "חיים משותפים כהלכה"

ארגון "משפחה חדשה" בראשות עו"ד אירית רוזנבלום פרץ דרך ופתח אפיק חוקי לאנשים שמעוניינים לחיות כבני זוג ,ללא רישום ברבנות מחד ,אך עם הכרה רישמית של המוסדות הממשלתיים בארץ.

במדינת ישראל יש חובה עפ"י החוק שכל ענייני הקידושין יהיו עפ"י הרבנות . אך ארגון "משפחה חדשה" הצליח בחסות בית המשפט ליצור מסלול עוקף רבנות

גם אנו "בבית היהודי השלם" קבלנו לאחרונה מעורך דין בכיר שנמצא בקשר עם עו"ד רוזנבלום הצעה לשימוש ביוזמה זו במקרים בהם הרבנות מתעכבת לחינם במתן ההיתר ,העו"ד הנ"ל יזם בשיתוף רבנים, דיינים ומשפטנים ,תוכנית אלטרנטיבית שאין צורך לעבור בה דרך הרבנות. ואין היא עוברת על חוקי הביגמיה שהונהגו במדינה. התוכנית נקראת: "חיים משותפים כהלכה".

בתוכנית זו יוכלו המעוניינים לקשור את גורלם ללא הרבנות והכל כהלכה! לאחר מילויו  של הטופס המוצע כנדרש ואישורו בב"ד פרטי ,הגבר יוכל לחיות עם אשה נוספת ע"י החתימה על ההסכם הנ"ל.

-כעת רבני הארגון בוחנים את היוזמה המוצעת על כלל השלכותיה ואי"ה בהמשך נעדכן.

 

4. חוות דעת משפטית המאפשרת את קידום הנושא, ולחיות בפועל עם אישה נוספת בהתאם לחוק הקיים.

 

חוות דעת משפטית

פורסם על ידי:

ממטרות אתר הבית היהודי השלם לשמוע את דעתם של הגולשים בו ולענות באמצעות רבני האתר על שאלות שיופנו מהם . כמו כן האתר משמש מקום מפגש וירטואלי בין כל אלה המעונינים במשפחה מרובת נשים.

  1. מעולה הלואי שיתקדם העניין ויפתור

    אחת ולתמיד את הבעיה.

    ישר כח לעוסקים במצוה ומקדמים את הרעיון.זכות הרבים תעמוד לכם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *