היתר אשה נוספת - הראשל"צ יצחק יוסף והמוהרא"ש שיק זצ"ל.

עוד מהרב יצחק יוסף

נושא אשה שנייה בדורנו

עוד בנושא…

גבי גזית

צביעות: גבי גזית שפרש מתפקידו כשדרן עקב תלונות על הטרדה מינית, מאשים את הרב סופר ב"זלזול בכבוד האישה והדרת נשים", ומקבל ממנו מענה מוחץ על האינטרס הנשי בעד ריבוי נשים.

לראיון המלא

סקר

הייתם רוצים עוד אישה?

הצגת תוצאות

Loading ... Loading ...

תוצאות הסקר!

למעלה מ 60% מקרב הגברים ו 35% מקרב הנשים בעד

הכי נצפים היום

הבית היהודי השלם

שו"ת עזרת כהן (ענייני אבן העזר) סימן קג

פורסם ב: יום ראשון 24 פברואר ,2013
יז. בענין מנהגי הוראות בין הספרדים והאשכנזים, לע"ד נודע שהספרדים נמשכים אחר הב"י, א"כ בסתם אם יש להם בעיר ההיא קהילה בפ"ע ודאי צריך להורות להם כהב"י כקולותיו וחומרותיו, ואם אין להם קהילה בפ"ע, רק שבאים אחדים מהם לשם, אז תלי בחילוקים שבין דעתו לחזור ואין דעתו לחזור. אבל נראה ששם המה קהלה בפ"ע, ונראה שגם האשכנזים הם קהלה בפ"ע, א"כ יש להורות לכל אחד כפי מנהגי אבותיו וקבלתו, וכיון שהם קהילות נפרדות אין בזה משום לא תתגודדו וכ"ה בירושלים עה"ק תובב"א, ובאמשטרדם שהי' הגאון ר' שאול רב האשכנזים, והגאון ר' שלמה שלם רב הספרדים, ובודאי כ"א הורה כמנהגו.
וכמ"כ ספרדי , שרוצה לשא אשה על אשתו ג"כ תלוי בהכי, אם הם קהילה בפ"ע ואין שם מנהג שלא לשא,
וחרם ר"ג נודע שלא קבלו עליהם בזה, למה ימחה בידו אם אפשר למיקם בסיפוקייהו.

שו"ת דברי חיים אבן העזר חלק ב סימן יד

פורסם ב: יום ראשון 24 פברואר ,2013
שאלה :  תלמיד חכם אחד נשא אשה ודר עמה באהבה כדרך תלמידי חכמים עשרים שנים ועדיין לא סר מחיבתה אך לא זכה להבנות ממנה ולא הי' לה שום ולד ולכן נפשו חשקה לקיים מצות פריה ורביה ולהעמיד בנים תלמידי חכמים כי הוא ממשפחה גדולה בן גדול הדור ז"ל ולכן ביקש ממני למצוא היתר כי זוגתו אינה רוצה להפרד ממנו בשום אופן:

תשובה :מקודם נבאר אם יש בזה התקנה חשש דאורייתא דרוב הפוסקים סבירא להו חרם דאורייתא כאשר העיד לנו הכנסת הגדולה בספרו בעי חיי [אה"ע סי' א']. ולכאורה הכי נמי חרם רבינו גרשום מאור הגולה הוא דאורייתא:

אך באמת זה אינו כלל דמבואר בפסקי הגה"ת מרדכי כתובות [סי' רצ"א] וז"ל ועוד פירש דלמ"ד דקידושין נמי לא מפקע זיקתה אפילו הכי אם קידש בהיתר אין צריך להמתין כל שכן זה דמשום תקנה בעלמא שלא יצטרך להמתין ועוד שמא תקנת הגאונים לא שייכי כלל במקום זיקה בעלמא וכו' השיב הר' אביגדור כהן כו' אם אמרו זיקה ככנוסה בערוה החמורה יאמרו בתקנות חכמי הדורות לא גזר הגאון אלא שלא לישא שתי נשים אבל הכא חדא ממילא איתרמיא ליה ולמיפק קיימא משום דררא דאורייתא לאבא שאול הלכך כמי שאינה זקוקה דמיא לגבי איסור קל כי הא שלא גזר הגאון אלא משום קטטה ולא משום דררא דאורייתא כלל עכ"ל. אלמא דהוא איסור קל לא דאורייתא:
וכן כתב בתשו' מהר"י מינץ סי' יו"ד וז"ל עוד שמעינן מיניה דגזירת הגאון חשיבה ליה כתקנה שגזרו חכמי התלמוד וזהו דבר גדול מ"מ אין לעבור פיו כי הי' חכם גדול וחסיד ותלה עצמו באילן גדול בר"י הלבן עכ"ל הרי דלפלא בעיניו מה שעשאוה (הר') [הר"א]לב לתקנה דגמרא אבל דאורייתא ודאי אינו וכן כתוב בדרכי משה [סי' א' סק"י] ומביאו הבית שמואל ז"ל [ס"ק כ"א] דאינו רק תקנה וספיקא להקל ומה שהחמיר הבית שמואל [סי' ט"ו ס"ק כ' ובריש סי' קנ"ח סק"א] לענין עד אחד שמעיד שמתה אשתו הוא מטעם חזקה אבל ודאי הב"ש סבירא ליה שאינו דאורייתא וכמו שכתב הב"ש סי' א':  המשך…

הרב יוסף קאפח זצ"ל

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

158813_(37)
בוגר ישיבת מרכז הרב ,חבר בית הדין הרבני הגדול בירושלים וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.קובע נחרצות בשיבתו בבית הדין הגדול בירושלים ,שאין למנוע מספרדי לשאת אשה נוספת למרות שחתם על כתובה אשכנזית ששם מפורש איסור נשיאת אשה נוספת.

לדעת הרב קאפח ( והיא דעת הרוב, בישיבה זו אף ישב הרה"ג שאול ישראלי שהתנגד אך לא נתקבלה דעתו), חתימתו של הבעל אינה מחייבת אותו.

לדעתו, בזמן החופה הבעל והאשה אינם מתעניינים בנוסח הכתובה, ובוודאי שרובא דרובא אינם מבינים כלל על מה הם חותמים.

כך שלגבי כל עניין הנזכר בכתובה, קשה מאוד לומר שהבעל והאשה התחייבו בחתימתם .הרב קאפח כתב, שברור גם, שבן עדה אחת שחתם על כתובה של עדה אחרת, לא היה מסכים להתחייב בגלל זאת למנהגי אותו עדה, וברור שלצדדים אין שום מושג אם יש להם כתובה אשכנזית או ספרדית, ומהי המשמעות של כתובה זו. המשך…

ספר "בן יהוידע" לרבינו יוסף חיים (הבן איש חי)

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

ספר ''בן יהוידע'' לרבינו יוסף חיים (הבן איש חי)

מסכת בבא קמא דף פב ע''ב
(הקטע עוסק בתקנות עזרא,שאחדות מהן נוגעות לקשר בין איש לאשתו )

ושיהו אוכלין שום בערב שבת : משום עונה דכתיב {תהילים א-ג} אשר פריו יתן בעתו . ואמר רבי יהודה ואיתימא רב נחמן , ואיתימא רב כהנא , ואיתימא ר' יוחנן: זה המשמש מטתו מערב שבת לערב שבת .

תנו רבנן: חמשה דברים נאמרו בשום: 1.משביע 2.ומשחין 3.ומצהיל פנים 4.ומרבה הזרע 5.והורג כנים שבבני מעיים , וי''א מכניס אהבה ומוציא את הקנאה:

רש''י-משום עונה. שמצות עונה בלילי שבת כדרב יהודה והשום מרבה את הזרע כדלקמן: משחין. מחמם את הגוף: מכניס את האהבה. מתוך שמשמח את הלב:

נ״ל בס״ד כי השום בטבעו מרבה הזרע, וכיון דמרבה הזרע אז מצד הטבע מעורר תאות המשגל ביותר, והנה ארז״ל שאמר מרדכי הע״ה לאחשורוש אין האשה המשך…

הרב יוסף חיים היה מגדולי האחרונים

פורסם ב: יום שלישי 19 פברואר ,2013

הרב יוסף חייםהיה מגדולי האחרונים
הרב יוסף חיים היה מגדולי האחרונים, פוסק, מקובל, דרשן ומנהיג. ספרו המפורסם ביותר הוא "בן איש חי" ועל שמו הוא מכונה על פי הרוב. כמו כן מכונה "ריש גלותא דבבל", דהיינו ראש גלות בבל. אחד הפוסקים הפופולריים ביותר בקרב יוצאי עדות המזרח בישראל, בן ממשיכי דרכו ושיטתו ההלכתית הוא הראשל"צ, הרב מרדכי אליהו.

בספרו בן יהוידע ב"ק דף פב. ד"ה מיהו, נותן הדרכה מעשית לדורינו כיצד לחיות עם שתי נשים ולמנוע קנאה ומציין שהרוב נהגו לשאת יותר מאשה אחת …יעו"ש.
לחץ כאן לצפיה במקור- בן יהוידע ,מסכת בבא קמא , דף פב עב